Jaarvergadering 2019

Onze jaarvergadering is 16 maart bij het Aeres MBO in Barneveld.

aanvang 10.00 uur (half tien staat de koffie klaar)

Barnseweg 3 3771RN

Agenda:

 1. Opening.
 2. Welkom nieuwe leden en ereleden.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Notulen jaarvergadering 2018 (zie Bijlagen).
 6. Jaarverslag secretaris over 2018 (zie Bijlagen).
 7. Financieel verslag penningmeester 2018 en begroting 2019. 
 8. Verslag kascontrolecommissie: J. Meindertsma, M.D. van Pijkeren. Reserve: A. Ladestein.
 9. De boeken liggen vanaf 9:30 uur ter inzage en de leden van de kascontrolecommissie krijgen het financiële verslag een week voor de vergadering per e-mail toegestuurd.
 10. Bestuurssamenstelling.

Lucas Wink is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Ashley Provily te benoemen. Geert Lubbers is aftredend en niet herkiesbaar.

 1. Pauze met verloting (zelf ook graag prijzen meenemen!).
 2. Uitreiking certificaten shows.
 3. Evaluatie Herfstclubshow en winterclubshow.
 4. Zomerfokkersdag op 31 augustus 2019 te organiseren in Zuid Nederland + ruilbeurs. 
  Stijn Lemmens heeft medewerking toegezegd. Afsluitend aldaar de BBQ.
 5. Ras van het jaar. Het bestuur stelt de Boheemse gans voor.
 6. Voorstel aanpassing prijzenschema. Het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt dat volgens haar meer recht doet aan de verschillende kleurslagen bij de kwakers, maar ook de groepen eenden en ganzen. Zie het uitgewerkte schema elders. Zonder kennis van dit bestuursvoorstel zijn twee andere voorstellen ingediend. Zie bijlagen.
 7. Voorstel verhoging contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie met € 2,50 te verhogen om hiermee de eigen bijdrage aan de zomerfokkersdag te drukken.
 8. Voerspecial clubblad. Het bestuur vraagt elk lid om de samenstellingslabels zoals dit op de voerverpakking staat, mee te nemen naar de ledenvergadering of hiervan een foto te maken en deze te mailen naar eadepoel@hetnet.nl Inmiddels is met een aantal voerleveranciers al contact geweest.
 9. Het bestuur wil graag structureel overleg met de keurmeesters en de standaardcommissie. Welke onderwerpen zien de leden graag besproken.
 10. Mededeling: Op verzoek van de KLN-werkgroep AI & Dierwelzijn werkt het bestuur in navolging op hoenders en konijnen de Leidraad welzijn watervogels uit.
 11. Sluiting. 
 12. Lunch in de kantine. Zij die willen deelnemen aan de lunch (€ 12,50) dienen zich hiervoor uiterlijk woensdag 13 maart aan te melden bij Arnold Vrugteman.
 13. Presentatie foto’s van Gedomesticeerde Watervogels op Europashow 2018 in Herning.

Namens het bestuur rekenen we op uw aanwezigheid.

Secretaris Koos van Loe

Voorstel Prijzenschema (oud + jong) door bestuur:

Kwakers

 • wit
 • wildkleur + varianten
 • bont
 • vrij toe te wijzen door de keurmeester
 • collectie

Eenden

 • Zwaar (Rouaan, Aylesbury, Muskuseend)
 • Middel 
 • Licht (krombek, Witborst, dwergkuif, smaragd, loopeend, silver Appleyard dwerg
 • vrij toe te wijzen door de keurmeester
 • collectie

Ganzen

 • zwaar
 • licht (gent £6 kg)
 • vrij toe te wijzen door de keurmeester
 • collectie

Fraaiste jonge kwaker, eend, gans clubkampioen

Totaal 17 Certificaten

Aanvullend voorstel: Het dier dat als fraaiste van de drie diergroepen wordt aangewezen, geldt als overall kampioen. De fokker van dit dier wordt gevraagd een verslag aan te leveren – of zich te laten interviewen – voor het clubblad waarin staat beschreven hoe de fokker tot deze prestatie is gekomen.

Voorstel ingediend door Roelof Jan Breman:

prijzenschema

Prijzenschema Clubshow Herfstshow (kleindierenshow “midden Veluwe”) en de Wintershow (Noordshow Assen) gedomesticeerde watervogels, seizoen 2019-2020

Kwakertjes,

6176    Mooiste kwaker effen kleuren Wit, Zwart, Blauw, Bruin, man jong

6177    Mooiste kwaker effen kleuren Wit, Zwart, Blauw, Bruin, vrouw  jong

6178    Mooiste kwaker Wildkleur variéteiten man jong (geen bonte)

6179    Mooiste kwaker Wildkleur variéteiten vrouw jong (geen bonte)

6180   Mooiste kwaker  Overige kleurslagen man jong

6181   Mooiste kwaker  Overige kleurslagen vrouw jong

6182    Prestatieprijs mooiste 4 kwakers jong 

Overige eendenrassen

6183    Mooiste jonge eend 

6184    Mooiste jonge eend op 1 na

6185    Mooiste jonge eend op 2 na

6186     Prestatieprijs mooiste 4 eenden in 1 ras jong  

Ganzen

6187    Mooiste jonge gans 

6188    Prestatieprijs mooiste 4 ganzen in 1 ras jong  

Voorwaarden: Bovengenoemde prijzen zijn alleen te winnen door leden van de

Ned. vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers

Voorstel ingediend door Geert Lubbers:

prijzenschema

Prijzenschema Clubshow Herfstshow (kleindierenshow “midden Veluwe”) en de Wintershow (Noordshow Assen) gedomesticeerde watervogels, seizoen 2019-2020

Kwakertjes,

6176    Mooiste kwaker effen kleuren Wit, Zwart, Blauw, Bruin, oude

6177    Mooiste kwaker effen kleuren Wit, Zwart, Blauw, Bruin,  jonge

6178    Mooiste kwaker Wildkleur variéteiten oude (geen bonte)

6179    Mooiste kwaker Wildkleur variéteiten  jonge (geen bonte)

6180   Mooiste kwaker  Overige kleurslagen oude

6181   Mooiste kwaker  Overige kleurslagen jonge

6182    Prestatieprijs mooiste 4 kwakers jong 

Overige eendenrassen

6183    Mooiste eend oude

6184    Mooiste jonge eend 

6185    Mooiste jonge eend op 1 na

6186     Prestatieprijs mooiste 4 eenden in 1 ras jong  

Ganzen

6187    Mooiste oude gans 

6188    Mooiste jonge gans 

6189    Prestatieprijs mooiste 4 ganzen in 1 ras jong  


Jaarverslag secretaris 2018

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden bij het Nederlands Pluimveemuseum te 

Barneveld op 10 februari 2018.  

Edgar de Poel was aftredend en stelde zich herkiesbaar. Willem Peltenburg uit Schoonhoven stelde zich verkiesbaar. Beiden werden gekozen voor 3 jaar.

Tijdens de jaarvergadering werden de certificaten uitgereikt aan de prijswinnaars van de diverse tentoonstellingen. Na 8 december 2017 is er echter geen tentoonstelling meer gehouden vanwege de vogelgriep. Onze jaarlijkse Clubshow tijdens de Noordshow werd eveneens afgeblazen. Het jaarlijkse prijzenschema werd niet veranderd. Tijdens de jaarvergadering is besloten om tot een Herfst- en Winterclubshow te komen.

Het afgelopen jaar was de Amerikaanse- en de Duitse Pekingeend Ras van het jaar, evenals de Smaragd- en Cayugaeend, aangezien deze laatsten te weinig aandacht hadden gekregen vorig seizoen.

Het bestuur vergaderde dit jaar op 19 maart en 17 oktober bij Van der Valk in Amersfoort en Apeldoorn. 

De Zomerfokkersdag werd gehouden op 18 augustus 2018 bij dierenhandelaar Koos Hoogendoorn te Stolwijk, alwaar we hartelijk werden ontvangen met koffie en een appelflap.

Na een kort welkomwoord was iedereen vrij om rond te kijken op het terrein. 

Koos heeft vele soorten dieren voor de verkoop ter beschikking en sommige onder ons maakte daar ook gretig gebruik van. Vervolgens reden we allen naar Sjaak Baardwijk te Groot-Ammers. 

Sjaak heeft een fraaie collectie water- en siervogels. Nadat we van Sjaak een rondleiding over zijn terrein hadden gekregen, hielden we bij Sjaak een ruilbeurs. Diverse dieren wisselden van eigenaar. Aansluitend hielden we een gezellige BBQ.  

Voor het eerst werd er 11 oktober een Herfstclubshow gehouden in Wenum Wiesel tijdens de Midden Veluweshow.  Deze was zeer geslaagd. Mooie locatie en heel veel bezoekers. Winnaar werd een wit kwakertje van Willem Peltenburg.

Gelukkig hadden we in het showseizoen 2018-2019 geen vogelgriep in Nederland, waardoor ook de Winterclubshow tijdens de Noordshow door kon gaan. Wederom een geslaagde Clubshow. In overleg met de Noordshow was er op verzoek van het bestuur een Duitse keurmeester uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering zullen we beslissen of we doorgaan met een Herfst- en een Winterclubshow in één seizoen. Ik heb het gevoel dat het goed is bevallen om 2 Clubshows te houden.

Ik wens u allen veel plezier en succes met de fokkerij.

Secretaris: 

Koos van Loe

Notulen jaarvergadering 10 februari 2018 te Barneveld.

Aanvang 10.05 uur.

Aanwezig: ereleden Jan Vogel, Jan Willem de Bruin en Roelof Jan Breman + 11 overige leden en 6 leden van het bestuur.

Met kennisgeving afwezig: bestuurslid Rob Scholten, Stijn Lemmens, Gerard Olyslager, 

Frits Dommerholt, Marinus van Pijkeren, Albert Meester, Goedele Durne, Bjorn Engels en

Jan Eijdenberg. 

Het afgelopen jaar hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld, te weten:

Ashley Provily, sinds kort liefhebber en fokker van Noord-Hollandse Krombekeenden en Oud-Hollandse Kuifeenden. Jasper Moes, liefhebber van kwakers en de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK) te Oosterhout. Zij houden de Twentse Landgans, Kuifeenden, Kwakers en Krombekeenden. 

Met ingang van 31-12-2017 zijn de onderstaande leden geen lid meer, te weten: 

P.Bartels uit Teteringen, M.H.Bos uit Geesteren, S.&G. de Grooth uit Rijpwetering, 

F.C. Pieterse uit Rockanje, R.L.T. Rongen uit Hamont, J. spek uit Woerden, H. Dijksterhuis uit Warffum en A. Drijfhout van Hooff uit Nistelrode.

De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen welkom. In het bijzonder erelid Jan Vogel, jan Willem de Bruin en Roelof Jan Breman. 

Het nieuwe lid Ashley Provily werd eveneens welkom geheten, waarna zij zich even in het kort voorstelde. 

De secretaris nam de ingekomen stukken door. Hij had een mail ontvangen van Stijn Lemmens, waarin deze aandacht vroeg voor een aantal onderwerpen. Tijdens de vergadering zullen deze besproken worden. Verder een uitnodiging voor de Diertechnische Raad van KLN op 24 februari 2018 te Putten. Tevens had hij een schrijven van de Noordshow ontvangen, waarin zij extra aandacht vroegen voor de 40eeditie in 2019. Eveneens nog een aantal verzoeken mbt diverse shows in het land voor het seizoen 2018-2019.

De notulen van de vorige jaarvergadering werd goedgekeurd. Het jaarverslag werd eveneens goedgekeurd. De secretaris werd bedankt voor het opmaken daarvan.

De penningmeester gaf een toelichting op het financieel verslag 2017 en de begroting van 2018. De kascontroleurs Jaap Meindertsma en Jan Vogel gaven goedkeuring aan het financieel verslag. Jaap Meindertsma trad af en als nieuw kascontroleur werd Van Pijkeren aangesteld. Andre Ladestein stelde zich beschikbaar als reserve.

Edgar de Poel was aftredend en stelde zich herkiesbaar. Kandidaat bestuurslid Willem Peltenburg uit Schoonhoven stelde zich verkiesbaar. Beiden werden gekozen voor 3 jaar. 

Aansluitend werden de certificaten uitgereikt aan de prijswinnaars van de diverse tentoonstellingen. 

Na 8 december 2017 is er echter geen tentoonstelling meer gehouden vanwege de vogelgriep. Alle prijswinnaars proficiat. De jaarlijkse prijzenschema werd niet veranderd. 

Na de koffiepauze werd een kleine verloting met diverse prijzen gehouden.

Aangezien Edgar vanwege prive-verplichtingen tijdens de pauze ons ging verlaten heeft Arnold zijn taak overgenomen als dag voorzitter. 

De Zomerfokkersdag wordt gehouden op 18 augustus 2018 bij dierenhandelaar Koos Hoogendoorn te Stolwijk en Sjaak Baardwijk te Groot-Ammers. Sjaak heeft een fraaie collectie water- en siervogels. Tevens willen we bij Sjaak een ruilbeurs houden en afsluitend de BBQ.

Ras van het Jaar / show van het jaar. 

Voor het jaar 2018 willen we graag de Duitse- en Amerikaanse Pekingeend extra belichten, evenals de Smaragd- en Cayugaeend, aangezien deze in 2017 te weinig aandacht hebben gekregen. Het bestuur zal het een en ander verder ontwikkelen. 

Afgelopen jaar was de Wieringenlandshow aangewezen als show van het jaar. De aantal inschrijvingen van de leden viel echter tegen. Tevens hadden de leden problemen met keurmeester Joop van Riessen aldaar, aangezien hij geen lid is van onze vereniging. Op verzoek van de vergadering zullen we in 2018 geen Show van het jaar houden. 

Clubshow versus vogelgriepmaatregelen.

Met de leden is er van gedachten gewisseld over hoe te handelen in de toekomst bij vogelgriep. In het seizoen 2018-2019 zal er een Herfstshow (Putten, Apeldoorn of Bolsward?)  en een Wintershow (Noordshow) gehouden worden. 

Omstreeks 12.05 uur werd de vergadering tijdelijk gesloten.

Aansluitend werd door een groot aantal leden gebruik gemaakt van een heerlijke lunch.

Omstreeks 13.00 uur werd de vergadering weer geopend. Tussentijds werden er nog een aantal dieren van eigenaar gewisseld.

Clubblad.

Het bestuur ziet graag verbreding van het aantal onderwerpen en het aantal personen dat een bijdrage levert aan het clubblad. Jaap Meindertsma, Ashley Provily en Andre Ladestein hadden zich al aangeboden om mee te werken aan het Clubblad. 

Vereniging Digitaal.

Het bestuur heeft een Facebookpagina opgezet voor berichtgeving over onze hobby. 

Verder is er door leden een Whatsapp groep opgericht voor Kwaker-  en Toulouseganzen liefhebbers.

Excursies:

Het bestuur heeft aangegeven dat zij regelmatig naar buitenlandse shows gaan. Het verzoek is om de leden daarbij te betrekken. Een mogelijkheid is om de leden per email te benaderen.

Rondvraag:

Andre Ladestein vind het positief dat het bestuur digitaal gaat mbt internet, Facebook en WhatsApp groepen. 

Ashley Provily vraagt aandacht voor de show Bolsward, aangezien Leeuwarden in 2018 is aangewezen als Europees Culturele hoofdstad. 

Omstreeks 13.45 uur werd de vergadering gesloten.

Aansluitend werd door een enkel lid gebruik gemaakt om het Pluimveemuseum te bezichtigingen.

Secretaris: J.H.E. van Loe

Top