Nieuws Vogelgriep

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke maatregelen

Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

 

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.  

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

8 december 2017

Aanvullende informatie naar aanleiding van de berichtgeving rond nieuwe vogelgriep in Nederland.

In Biddinghuizen, Flevoland is bij een commercieel eendenhouderijbedrijf het hoogbesmettelijke type H5 vogelgriepvirus (ook wel Aviaire Influenza genoemd) vastgesteld. Ongeveer 16.000 eenden zijn geruimd en in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Dit vervoersverbod geldt ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Het Ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) heeft reeds informatie uitgegeven omtrent de genomen maatregelen die horen bij het aantreffen van een dergelijke besmetting. Om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich verspreidt in Nederland of daarbuiten zijn deze maatregelen bijeengebracht in het zogenoemde Draaiboek Aviaire Influenza. De meeste gestelde maatregelen omvatten richtlijnen en verplichtingen waaraan de commerciële pluimveehouderij zich dient te houden.

Voor de commerciële houderij geldt voor heel Nederland vanaf heden een ophokverplichting.

Ook hobbymatig gehouden vogels kunnen gevaar oplopen besmet te worden en daarbij mogelijk onderdeel worden van de ongewilde verspreiding van het virus. Daar er in de diverse berichtgeving verschillende termen worden gebruikt kan dit leiden tot verwarring en onduidelijkheid. Hierna volgt kort en bondig wat er van u als hobbydierhouder mag worden verwacht.

Voor hobbymatig gehouden pluimvee en watervogels geldt een AFSCHERMPLICHT. Dit houdt in dat eigenaren van watervogels ervoor moeten zorgen dat de gehouden dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière of een ren te houden. (Een ren is een omheind oppervlak, zonder vermelding van de grootte, zonder afdekking van boven.) Zich vrij rond het huis bewegende watervogels, dus die vogels die niet achter een omheining worden gehouden, moeten binnen een omheind terrein worden gebracht. Al enige jaren is er de afspraak tussen het Ministerie en de hobbydierhouderijorganisaties dat gehouden watervogels NIET bijeengedreven behoeven te worden in een overdekte ruimte(opgehokt) omdat dit ernstige en onnodige aantasting van dierenwelzijn tot gevolg heeft. Fazanten en andere hoenderachtigen worden veelal reeds in volières (lees: overdekte, besloten ruimte) gehouden. Voor vrij loslopende, gedomesticeerde kippen geldt dat deze het beste in een beperkte omheinde ruimte kunnen worden geplaatst. Dit voorkomt ook onnodige vragen en discussies van en door derden!

Belangrijk voor de veiligheid van uw eigen vogels ter voorkoming van mogelijke besmetting is dat u niet nodeloos bij andere hobbyisten op bezoek gaat en vice versa, geen vogels gaat transporteren, verhandelen of aankopen! Deze acties zouden kunnen leiden tot het inslepen of verslepen van het vogelgriepvirus.

Vooralsnog is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen en bijeen brengen van sierpluimvee en watervogels.

Namens het Hoofdbestuur van Aviornis International Nederland,

Pierreco Eyma

Voorzitter Aviornis

Top