Nieuws/Jaarvergadering 2020


Geacht lid van de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers,


Het bestuur nodigt haar leden en ereleden van harte uit voor de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers op zaterdag 8 februari, inloop 9:30, aanvang 10.00 uur,bij het Aeres MBO, Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld. 

 AGENDA

 1. Opening.
 2. Welkom nieuwe leden en ereleden.
 3. Ingekomen stukken. 
 4. Mededelingen.
 5. Notulen jaarvergadering 2019 (zie Bijlagen).
 6. Jaarverslag secretaris over 2019 (zie Bijlagen).
 7. Financieel verslag penningmeester 2019 en begroting 2020. 
 8. Verslag kascontrolecommissie: de heren M. van Pijkeren en A. Ladestein, reserve L. Wink.
  De stukken liggen vanaf 9:30 uur ter inzage en de leden van de kascontrolecommissie krijgen het financiële verslag een week voor de vergadering per e-mail toegestuurd.
 9. Voorstel om Lid van Verdienste in het Huishoudelijk Reglement op te nemen in aanvulling op de in de Statuten benoemde leden, ereleden en jeugdleden.
 10. Bestuurssamenstelling.
  Arnold Vrugteman, penningmeester, is tussentijds aftredend. Ashley Provily heeft aangegeven de functie van penningmeester te willen overnemen. Rob Scholten en Koos van Loe zijn afredend en herkiesbaar. Aanvullend heeft Jasper Moes positief gereageerd op het verzoek om zich kandidaat te stellen als lid van het bestuur.
 11. Pauze met verloting (zelf ook prijzen meenemen!).
 12. Uitreiking certificaten shows.
 13. Evaluatie Herfstclubshow en Winterclubshow.

14.UIitgave Clubblad 2019? Het Clubblad mist een redactiecommissie. Uitgave momenteel afhankelijk van één persoon met zeer beperkte tijd.                        

15.Zomerfokkersdag op 22 augustus 2020 bij vermoedelijk Jaap van Dorp in Boskoop  + een bezoek bij een liefhebber van oorspronkelijke watervogels aldaar in de buurt.                                            Aansluitend een ruilbeurs + de traditionele BBQ.

 1. Ras van het jaar. Dit is de Noord Hollandse Witborst eend geworden. Er zijn nog maar weinig liefhebbers van en we hopen dit te kunnen stimuleren.
 2. Rondvraag + sluiting. 
 3. Lunch in de kantine van het Aeres MBO. Zij die willen deelnemen aan de lunch (12,50 euro) dienen zich uiterlijk woensdag 5 februari aanmelden bij Arnold Vrugteman.

Notulen jaarvergadering 16 maart 2019, Aeres MBO te Barneveld, Barnseweg 3.

Aanvang 10.19 uur.

Aanwezig: ereleden Jan Vogel, Jan Willem de Bruin en Roelof Jan Breman + 16 overige leden en 7 leden van het bestuur.

Met kennisgeving afwezig: 

Frits Dommerholt, Hub Maar, Harmen Hoving, Gerrit Exsterkate, Rik Velten, Arie van der Linden, Jan Bonenkamp, Piet Botden, Corrie Jansen- de Boer, R. Meijsen, Loek Hilgers, 

Jan Dirk Nijkamp en Sjaak Baardwijk. 

Het afgelopen jaar (2018) hebben 6 nieuwe leden zich aangemeld, te weten:

Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK) te Oosterhout, Firma Koos Hoogendoorn,

B.M. Horvath uit Hengelo, H. Lindelauff uit Heerlen, Jan Dirk Nijkamp uit Dalfsen, Nanco van der Wens uit Hengelo. Inmiddels hebben in 2019 ook 3 nieuwe leden zich aangemeld:

Sander visser uit Huissen, Dennis boom en Co Tersteeg. 

Met ingang van 31-12-2018 heeft Ursela Nieuwenhuis bedankt voor het lidmaatschap.

De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen welkom. In het bijzonder erelid Jan Vogel, jan Willem de Bruin en Roelof Jan Breman. 

Het nieuwe lid Sander Visser werd eveneens welkom geheten, waarna hij zich even in het kort voorstelde. 

De secretaris nam de ingekomen stukken door. Hij had een schrijven ontvangen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor een bijeenkomst op zaterdag 23 maart mbt het jaarlijkse “Zeldzame Rassen Overleg”. Vanuit het bestuur en leden was er geen liefhebber die naar deze bijeenkomst ging. Edgar heeft wel contact met deze Stichting en wij zouden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in deze. Vanuit het KLN- bestuur werd aandacht gevraagd voor het Meerjarenplan 2019-2020. Dit staat op de site van KLN. Een klein gedeelte gaat over Speciaalclubs. Het een en ander zal nog verder uitgewerkt worden

door het KLN-bestuur. 

De notulen van de vorige jaarvergadering werd goedgekeurd. 

Roelof Jan had zijn twijfels mbt het Ras van het Jaar of dit wel zin heeft? Door Edgar werd het een en ander toegelicht wat er het afgelopen jaar is gedaan met dit onderwerp. 

Jeanine van Dorp vroeg of er nog wel excursies door het bestuur georganiseerd werden? 

Het afgelopen jaar is dit er niet van gekomen, behalve een enkel lid op eigen initiatief. 

Roelof Jan deelde mede, dat er in december een grote watervogelshow met ongeveer 900 kwakers gehouden zal worden in Hannover te Duitsland. Het bestuur gaat overleggen of er gezamenlijk “iets” georganiseerd kan worden. 

Het jaarverslag werd eveneens goedgekeurd. De secretaris werd bedankt voor het opmaken daarvan.

De penningmeester gaf een toelichting op het financieel verslag 2018 en de begroting van 2019. De kascontroleurs Jan Vogel en Van Pijkeren gaven goedkeuring aan het financieel verslag. Jan Vogel trad af en als nieuw kascontroleur werd Andre Ladestein aangesteld. Lucas Wink stelde zich beschikbaar als reserve.

De kascontrole commissie gaf wel een aantal adviezen mee aan de penningmeester.

Zij willen inzage in een actuele ledenlijst ivm inning van contributies en zij zullen met de penningmeester in overleg gaan om bepaalde programma’s aan te passen.

Geert Lubbers en Arnold Vrugteman waren aftredend en Arnold stelde zich herkiesbaar. 

Geert trad na 3 jaar zitting af als bestuurslid. Lucas Wink trad tussentijds af als bestuurslid. 

Het bestuur stelt voor om Ashley Provily te benoemen als bestuurslid. Zowel Arnold en Ashley werden gekozen voor 3 jaar. Zowel Geert als Lucas werden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en kregen namens het bestuur een bos bloemen uitgereikt,

Tijdens de koffiepauze werden de loten verkocht voor de gebruikelijk verloting.

Aansluitend werden de certificaten uitgereikt aan de prijswinnaars van de diverse tentoonstellingen. Alle prijswinnaars proficiat. 

Evaluatie Herfstclubshow (Wenum Wiessel) en Winterclubshow (Noordshow).

Het bestuur was van mening dat de Herfstshow goed is verlopen. De aanwezige leden waren ook positief. Siem Bindt zou liever zien dat de show een maand later gehouden zou worden tijdens de Gallinova show in Barneveld. Echter voor het seizoen 2019-2020 staat de locatie al vast, evenals de keurmeesters. 

Tijdens de Noordshow was er een Duitse keurmeester uitgenodigd. Het bestuur was benieuwd of dit goed bevallen was? Vanuit de leden kwamen er verdeelde reacties. Uiteindelijk is er een afweging gemaakt, waarbij de kosten (financiën) ook een belangrijk aspect was. Voor de komende jaren zal er geen beroep gedaan worden op een Buitenlandse keurmeester. 

De Zomerfokkersdag zal gehouden worden op 31 augustus 2019. 

Voorkeur is in Zuid- Nederland, alwaar ook een ruilbeurs + een BBQ gehouden zal worden. Stijn Lemmens heeft medewerking toegezegd, echter de locatie staat nog niet vast.

Ras van het jaar. Het bestuur stelt de Boheemse gans voor. Willem Peltenburg heeft al een leuk verslag gemaakt over dit ras. Andere ideeën zijn welkom. 

Omstreeks 12.05 uur werd de vergadering tijdelijk gesloten.

Aansluitend werd door een groot aantal leden gebruik gemaakt van een heerlijke lunch.

Rond 13.00 uur werd de vergadering weer geopend. Tussentijds werden er nog een aantal dieren van eigenaar gewisseld.

Na de lunch werd de loting verricht, veel leden werden voorzien van een prijs. 

Aanpassing prijzenschema. Zowel door het bestuur, Roelof Jan Breman en Geert Lubbers was er een nieuw prijzenschema ingediend met als doel een eerlijke prijsverdeling en stimulans voor zeldzame kleurslagen en rassen. Uiteindelijk is het voorstel van het bestuur met een paar kleine aanpassingen aangenomen. Het nieuwe prijzenschema staat inmiddels op de site. 

Voorstel contributieverhoging met 2,50 euro, ingaande 2019. Het bedrag zal totaal 20,00 euro per jaar worden ipv 17,50 euro. Dit werd door de leden ruimschoots aangenomen. 

Voerspecial voor het Clubblad. Door Edgar werd een en ander nader toegelicht. 

Door verschillende leden was er al een samenstellingslabel ingediend bij hem. 

Tzt komt hij hierop terug. 

Het bestuur wil graag structureel overleg met de keurmeesters en de Standaardcommissie.

De Standaardcommissie staat hiervoor open en wacht de uitnodiging af voor een overleg. 

Edgar deelt mede, dat op verzoek van de KLN-werkgroep AI & Dierwelzijn, werkt het bestuur in navolging op Hoenders en Konijnen de Leidraad Welzijn Watervogels uit. 

Rondvraag:

Siem Bindt vraagt waarom Aart Deetman samen met Nico van Wijk als examencommissie is aangesteld voor de watervogels? Aart Deetman heeft maar een beperkt aantal gedomesti- ceerde rassen, waarvoor hij bevoegd is. Heel vaak wordt er dispensatie aangevraagd voor hem. Verder is hij het niet eens waarom er dieren met een afwijkende achterteenstand een 

O krijgen. Door Nico van Wijk (Standaardcommissie) wordt uitgelegd dat dit op de Studiedag voor keurmeesters in 2016 is afgesproken, waarna het in het Kleindier Magazine is vermeld.  Dit betreft een Uitsluitingsfout.  

Tevens vraagt hij zich af waarom de kwakers gekortwiekt mogen worden tijdens een show. Dit is inmiddels door het KLN bestuur goedgekeurd en de Standaardcommissie stond daar achter. Na het leewiekverbod was er geen andere oplossing voorhanden. Tevens vraagt hij aan Edgar hoe ver men is met het idee om N.H. witborst en krombekeenden in Noord Holland te promoten bij Verkade ed. Edgar deelt mede dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen dit idee zal overnemen en uitwerken.  

Willem Peltenburg vraagt hoe hij een Standaard voor watervogels kan aanschaffen? 

Door enkele leden wordt uitgelegd hoe men dit kan aanschaffen. 

Koos van Loe deelt mede, dat het KLN bestuur op de Diertechnische dag heeft medegedeeld dat aan het einde van dit jaar (2019) alle Standaarden digitaal verkrijgbaar zijn. 

Een papieren versie zal beperkt verkrijgbaar zijn. 

Geert Lubbers vraagt aandacht om tijdens een show geen dieren uit de kooi te halen, wanneer de eigenaar/fokker er niet bij is. 

Omstreeks 13.55 uur werd de vergadering gesloten.

Secretaris: J.H.E. van Loe

Jaarverslag secretaris 2019

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden op 16 maart 2019 bij het Aeres MBO te Barneveld, Barnseweg 3.

Geert Lubbers en Arnold Vrugteman waren aftredend en Arnold stelde zich herkiesbaar. Geert trad na 3 jaar zitting af als bestuurslid. Lucas Wink trad tussentijds af als bestuurslid. Het bestuur stelde voor om Ashley Provily te benoemen als bestuurslid. Zowel Arnold en Ashley werden gekozen voor 3 jaar. Zowel Geert als Lucas werden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en kregen namens het bestuur een bos bloemen uitgereikt. Voorlopig zal het bestuur verder functioneren met 5 ipv 7 bestuursleden, zoals vermeld in de Statuten. Mocht er een liefhebber zijn die graag in het bestuur wil, laat deze zich dan aanmelden bij de secretaris.

Tijdens de jaarvergadering werden de certificaten uitgereikt aan de prijswinnaars van de diverse tentoonstellingen.. In het jaar 2019 hebben we wederom een Winterclubshow (Noordshow) en voor de tweede maal een Herfstclubshow (Wenum wiesel) gehouden. Ondanks dat er iets minder inzendingen waren, is het bestuur toch voorstander om twee (2) Clubshows te houden in het seizoen. Mocht namelijk de vogelgriep weer de kop opsteken, dan hebben we tijdens het showseizoen nog altijd een mogelijkheid om eventueel 1 Clubshow te houden. 

Het afgelopen jaar was de Boheemse gans (voorheen Tjechische gans) Ras van het jaar. In het Clubblad zal er een leuk verslag staan over dit ras. 

Het bestuur vergaderde dit jaar op 9 januari, 15 mei en 17 december bij Van der Valk in Amersfoort en eenmaal telefonisch met een beperkt aantal bestuursleden. 

Helaas is er door omstandigheden in 2019 geen Clubblad verschenen!

De Zomerfokkersdag werd gehouden in Lutten bij Wim en Henk Meinen, deze  hebben een prachtige collectie oorspronkelijke vogels op een fantastische accommodatie, een lust om te bezichtigen. Vervolgens gingen we naar Lucas Wink, waar we ook zijn dieren konden bezichtigen en werden er wat dieren besproken zoals Indische Loopeenden, Chinese Knobbelganzen en enkele bonte kwakers.

Door Roelof Jan werd het ras van het jaar, de Boheemse gans, uitgebreid besproken. Afsluitend de gebruikelijke barbeque en een kleine ruilbeurs.

Een ieder heel veel plezier met de liefhebberij.

De secretaris: 

Koos van Loe

Top